Informační technologie

2.12.11 Vytváření knihoven požadavků

Knihovny pro opakované využití požadavků poskytují velmi rychle informace, které byly získány na základě zkušeností z předešlých projektů informačních systémů. Tento přístup však vyžaduje:• samostatný vývoj knihovny požadavků, který je spojen s obtížným naplňováním...

Výstup naopak tvoří model …

formě programového kódu.Výstup naopak tvoří model uživatelských požadavků, který může být použit jako podklad pro specifikaci požadavků zamýšleného informačního systému. Při vývoji informačního systému často nastává situace, že nový systém bude tvořit část stávajícího...

• stanovení kritérií výběru …

• stanovení kritérií výběru „starých“ požadavků, které umožňují otestování, vhodnost a úpravu těchto požadavků vzhledem k zamýšlenému informačnímu systému,• menší nákladnost aplikace tohoto přístupu, než je tomu u jednoduchého a rychlého odvození požadavků jiným...

Analýza problémové oblasti …

Analýza problémové oblasti je způsobem odvození požadavků, který značně sníží úsilí odvození uživatelských požadavků, protože automatizuje činnosti související s ukládáním, vyhledáváním a modifikací požadavků aplikací databázových systémů. Opakované využití výsledků analýzy podobných problémových oblastí...

Manuální přístupy analýzy …

Manuální přístupy analýzy přirozeného jazyka pro získání uživatelských požadavků jsou pružnější než automatizované, protože spoléhají na lidský intelekt. Takové přístupy analýzy přirozeného jazyka identifikují konstruktory (podstatná jména, přídavná jména, slovesa atd.) modelu podle stanovených...

Objektově orientovaný přístup …

Objektově orientovaný přístup k analýze přirozeného jazyka poskytuje analytikům mechanismus k prezentaci klíčových pojmů z dané problémové oblasti. Tento přístup však aplikuje heuristická pravidla, a tedy jistým způsobem spoléhá na schopnost analytika tato pravidla...

2. Pravidlo připojení atributů

Jakákoliv položka, která má malý faktor proximity (blízkosti) k položce, jež byla identifikována jako entita, je pravděpodobně atributem této entity. Faktor proximity položky je definován jako rozdíl mezi postavením dané položky a postavením položky,...

2.12.8. Analýza přirozeného jazyka

Pro většinu problémových oblastí je nejobyklejším vyjádřením znalostí přirozený jazyk. Potenciál odvozování požadavků z popisu ve formě přirozeného jazyka vychází ze skutečnosti, že vše, co je nutné znát o problémové oblasti, je už někde...

Scénář umožňuje poměrně snadný způsob …

Scénář umožňuje poměrně snadný způsob získání expertizy od uživatele na velmi podrobné úrovni. Velmi vhodný je postup, kdy analytik používá scénáře, které jsou založeny na:• obecném průběhu činnosti uživatele (vyúčtování faktury),• paralelním průběhu činností...

2.12.7. Analýza formulářů

Na rozdíl od zatím popsaných technik analýza formulářů nepracuje s uživatelem, jako prvotním zdrojem informací o problémové oblasti. Analýza formulářů ze skutečnosti, že formulář tvoří základní komunikační médium ve většině organizací. Formulář představuje strukturovaný...