Informační technologie

Řízení toku

Úkolem linkové vrstvy ISO/OSI modelu je zajistit, aby vysílající svými daty nezahltil příjemce, aby vysílající skutečně vysílal jen tehdy, kdy je přijímající vůbec schopen nějaká data přijímat a ne např. tehdy, když příjemce nemá...

2.3. Síťová vrstva

Směrování Chtějí-li spolu komunikovat dva účastníci počítačové sítě, mezi kterými neexistuje přímé spojení, je nutné pro ně najít alespoň spojení nepřímé tj. vhodnou cestu, vedoucí přes mezilehlé uzly od jednoho koncového počítače ke druhému....

Díky náhodně volené době odmlčení…

Díky náhodně volené době odmlčení, patří metoda CSMA/CD mezi tzv. neřízené přístupové metody, které žadateli o vysílání nezaručují, že se v konečném čase skutečně dostane ke slovu. Alternativou neřízených přístupových metod jsou metody řízené,...

Síť Token Ring je složitější ve srovnání s Ethernetem…

Síť Token Ring je složitější ve srovnání s Ethernetem, což je dáno jednak řízeným charakterem a jednak dokonalejším využitím dostupné přenosové kapacity. V přístupové metodě předávání oprávnění (token) musí být ošetřeny např. i takové...

Přístupové metody

Pro pochopení principů přístupových metod a zejména přístupových metod kolizních pomůže pohled do historie. Ve 2. světové válce bylo požadováno propojení Havajských ostrovů soustavou pozemních radiových vysílačů. Hlavním problémem byla otázka koordinace vysílání tj....

Koncepce sítě Aloha byla založena tom…

Koncepce sítě Aloha byla založena tom, že se jednotlivé uzly nesnaží zjišťovat, zda právě neprobíhá nějaké vysílání. V reálné praxi taková možnost tj. příposlech záleží na přístupové metodě, zda tuto možnost využije. Přístupová metoda...

Rámec Ethernet 802.3

Tento rámec je standardním Ethernetovským rámcem a spolu s rámcem Ethernet_II mohou koexistovat na stejné síti LAN. Oba rámce mají stejnou maximální délku 1518 bytů a stejnou minimální délku 64 bytů. Pole délky má...

Zmíněný rámec LLC

(rámec IEEE 802.2) je společný i pro další přenosové technologie, např. pro FDDI a Token Ring. Změna Ethernetového rámce byla snahou sjednotit linkové rámce a umožnit snazší návaznost a koexistenci různých přenosových technologií. adresa...

Rámec 802.3 raw

Jedná se o rámec používaný v sítích Novell pro IPX protokol. Vychází z doporučení IEEE 802.3. Používání tohoto typu rámce způsobovalo potíže při spojování sítí Novell Ethernet a sítí FDDI. Z těchto důvodů Novell...