Informační technologie

2. transparentnost

– pro uživatele by mělo být lhostejné, kde a jak jsou analytické funkce pro multidimenzionální analýzu umístěny.3. dostupnost dat – schopnost získat data z heterogenních zdrojů fyzických dat ( i externích zdrojů). DBMS musí...

• Data mining (surfing)

– v podstatě „prosévání“ velkých objemů dat pro nalezení vzájemných vztahů v datech, navigování v celém datovém skladu pomocí Drag&Drop operací.• Drill-down – zobrazení detailních dat, která byla použita pro agregace.• Drill-up – zobrazení...

6.10 Rozdíly mezi provozními systémy a datovým skladem

Hlavním účelem provozních systémů je automatizace operací a procesů. Naproti tomu za hlavní účel datových skladů je považováno vytváření podmínek pro poskytování optimálních informací pro rozhodování. Kromě hlavního účelu můžeme dále definovat dva druhy...

Datové sklady jsou naopak charakterizovány následujícími znaky:

 účelem je dostat informace ze systému, uživatelé mají možnost pouze číst data, umožňují kreativitu uživatelů při práci s daty (analýzy, prezentace dat), aplikace jsou dynamické (požadavky na funkčnost aplikace se mění), podporují dlouhodobé...

6.8.3 Multidimenzionální modelování

Pro efektivní využívání dat uložených v databázi datového skladu prostřednictvím OLAP aplikací je nutné uložit data určitým způsobem. OLAP aplikace jsou ve skutečnosti rozšířením či podrobnějším rozpracováním dřívějších typů aplikací, jako jsou systémy na...

6.8.5 Multidimenzionální kostka

6.8.5 Multidimenzionální kostkaZákladní stavební jednotkou v multidimenzionální databázi je kostka (cube, datová kostka, multidimenzionální kostka, hyperkostka). Kostka v multidimenzionální databázi se skládá ze sady dimenzí a měr.Dimenze (rozměr) kostky jsou kategorie, vůči kterým chceme...

Při metodě MOLAP …

Při metodě MOLAP se všechny podrobné údaje z kostky ukládají ve vyhrazené multidimenzionální databázi. To znamená, že relační data uložená v tabulkách dimenzí a v tabulkách faktů jsou zapsána do optimalizované multidimenzionální databáze.Navíc jsou...

6.7 Tvorba datového skladu

Mezi základní rozhodnutí při procesu budování datového skladu patří rozhodnutí o použití určitého přístupu. Rozlišujeme dva přístupy: Postup zdola nahoru – při tomto postupu pracujeme s menšími, cílenějšími aplikacemi metod datových skladů, což může...

6.8 Dimenzionální modelování

Tradiční E-R model (entita-relace) používá pro návrh databází normalizovaný přístup. Normalizace odstraňuje ze schématu redundance, čímž optimalizuje uložení dat. Naproti tomu datové sklady nekladou takový důraz na šetření místem, záleží jim však na tom,...

6.8.2 Dimenze

Tabulky dimenzí se skládají hlavně z textových informací, které jsou svázány se záznamy v tabulce faktů, jako jsou jména zákazníků, popisy výrobků, dodavatelé a prodejci. Tyto tabulky obsahují méně záznamů než tabulky faktů.Ve schématu...