Informační technologie

28. Odvozené třídy: předkové, potomci, dědictví.

Vztahy mezi třídami: Mezi třídami existují 3 druhy vztahů (vazeb):Agregace – „obsažení“ (Anglicky aggregation) Jestliže třída A obsahuje třídu B, potom instance třídy A v sobě obsahují instance třídy B. Například v každé instanci...

25. Objektové typy v C++, typy struktura, třída a unie.

Struktura viz otázka č. 16 Datový typ union: Druhým datovým typem, o kterém dnes bude řeč, je union. Union si lze jednoduše představit jako obyčejnou strukturu, kde ale všechny její položky sdílejí jedno paměťové...

23. Ukazatele na struktury, ukazatele na funkce.

Ukazatel na struktury:Na struktury lze ukazovat stejně jako na jakýkoliv typ proměnné. název_struktury *identifikátor; Příklad: struct DATUM{int den;int mesic;int rok;}; struct CD{char nazev[31];int cislo;DATUM vydano;}; void main(){CD *test = new CD; //deklarace ukazatele testprintf(“%d“,test->cislo);...

22. Rekurze, prototyp funkce.

Rekurze: Jako rekurzivní označujeme takové volání funkce F, které nastane dříve, než je dokončeno volání předchozí. Příklad Klasickým příkladem na rekurzivní výpočty je funkce faktoriál: unsigned long Fak(unsigned n){if(n) return n*Fak(n-1);else return 1;} Prototyp...